Aktualności

piątek, 18 wrzesień 2020 13:41

Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat nauki

Zapraszamy studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia do wziącia udziału w projekcie „Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat nauki” realizowanego przez Fundację PSC i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego komunikowania się młodych naukowców z całej Polski, a także udzielenie im wsparcia w zakresie ich debiutu na konferencji naukowej oraz w przygotowaniu artykułu do recenzowanego czasopisma. Realizacja założeń przyjętych przez organizatorów odbędzie się w ramach dwóch uzupełniających się i przenikających działań.

Pierwszym etapem Projektu jest przygotowanie przez studentów artykułów naukowych do czasopisma „Alcumena”. Artykuły mogą być osadzone w dowolnej dyscyplinie i dziedzinie nauki. Co ważne, student może zgłosić się do projektu ze swoim mentorem (np. promotorem, opiekunem koła naukowego, itd.), lub poprosić o przydzielenie mu opiekuna przez organizatorów. Zgłoszenie będzie musiało zawierać główne problemy badawcze oraz tezy stawiane przez autora. Redakcja czasopisma dokona weryfikacji zgłoszeń i poinformuje studenta o przyjęciu do Projektu. W dalszej kolejności student będzie pracował ze swoim mentorem nad przygotowaniem artykułu, który zgodnie z wymogami redakcji będzie musiał złożyć do recenzji. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuł zostanie zakwalifikowany do publikacji. Autor oprócz arkuszu recenzji odbędzie także rozmowę (online) z każdym z recenzentów, którzy przekażą mu uwagi i spostrzeżenia, które będzie mógł wykorzystać w dalszym rozwoju naukowym.

Drugim etapem Projektu będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Komunikacja naukowa - pierwsze kroki w świat nauki, która odbędzie się w ramach festiwalu kół naukowych ScienceCom organizowanego przez Centrum Nauki EXPERYMENT w dniach 20-21 listopada 2020 r. w Gdyni. W ramach konferencji autorzy artykułów zostaną tematycznie połączeni w moderowane panele, na których będą mogli przedstawić wyniki swoich badań i poddać je dyskusji wśród pozostałych uczestników. Co ważne, aktywny udział w konferencji – w formie wystąpienia – nie jest bezpośrednio powiązany z publikacją artykułu w czasopiśmie „Alcumena”. Każdy z uczestników projektu w zgłoszeniu będzie określał, którym wariantem udziału jest zainteresowany, tj. publikacja artykułu oraz udział w konferencji lub sam udział w konferencji. W drugim przypadku student będzie musiał wysłać zgłoszenie, które będzie uwzględniało główne problemy badawcze oraz stawiane tezy, co będzie przedmiotem oceny komitetu naukowego konferencji (Rady Naukowej ScienceCom).

Link do strony czasopisma: http://alcumena.fundacjapsc.pl/index.php/alcumena

Link do zgłoszenia do projektu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBhZ2BqYrEbXm2erSpzprzsBwwLSnurysVGQ6nxsowBQx4jw/viewform

Logo MNiSW  CNE

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510